Όροι – Προυποθέσεις

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ “ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.Β.Ε.)”

ΓΕΝΙΚΑ

Οι παρακάτω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν και καλύπτουν την χρήση του διαδικτυακού e-shop της “ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” (www.barkas.gr), από κάθε χρήστη, σε κάθε μέσο μετάδοσής της (ηλεκτρονικού υπολογιστή, κινητού τηλεφώνου, tablet ή οποιασδήποτε άλλης πλατφόρμας) και σε κάθε μορφή μετάδοσης του περιεχομένου της (website, application κ.α.).

Η «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (www.barkas.gr), αποτελεί ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων (ειδών συσκευασίας, χαρτοπωλείου καθώς διαφόρων άλλων διακοσμητικών ειδών) σε πελάτες λιανικής ή χονδρικής για αγορές που τελούνται μέσω διαδικτύου, νομίμως και αρμοδίως εγκεκριμένο από το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Γενική Γραμματεία Καταναλωτή, Διεύθυνση Προστασίας Καταναλωτή σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. Για τις αναφερόμενες υπηρεσίες, η “ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” διατηρεί το δικαίωμα να δραστηριοποιείται μέσω ιστοσελίδας (website), και μέσω κάθε άλλου πρόσφορου μέσου επιλογής της.

Η “ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ” και η ονομασία ιστοτόπου (domain name) www.barkas.gr, καθώς και το εμπορικό σήμα «ΜΠΑΡΚΑΣ Είδη Συσκευασίας», αποτελούν ιδιοκτησία της Ανώνυμης Εμπορικής και Βιοτεχνικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και με τον διακριτικό τίτλο «ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, οδός Μενεκράτους, αριθμ. 36, T.K. 116 36, με Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 002291301000, με Α.Φ.Μ. 094492653, Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθήνας, τηλ. 210 9249849, no. fax 210-9230933, e-mail: orders@barkas.gr, όπως εκπροσωπείται νόμιμα. Η «ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.» διατηρεί καταστήματα και α) στον Πειραιά Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αριθμ. 17, Τ.Κ. 18532, τηλ.: 210 4173052, fax no.: 210 4172371, β) στον Κορυδαλλό Αττικής, οδός Αθηνάς, αριθμ. 20, Τ.Κ. 18120, τηλ.:210 4977323, fax no.: 210 4977323, γ) στο Περιστέρι Αττικής, οδός Πελασγίας, αριθμ. 19, Τ.Κ. 12136, τηλ.:210 5757109, fax no.: 210 5757109, δ) στο Παγκράτι Αττικής, οδός Υμηττού, αριθμ. 89, Τ.Κ. 11633, τηλ.:210 7569250, fax no.: 210 7569250 και ε) στην Καβάλα, οδός Ύδρας, αριθμ. 7, Τ.Κ. 65302, τηλ.:2510 211115, fax no.: 2510 211115.

Η χρήση της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος της «ΑΔΕΛΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» (στο εξής «η εταιρεία»), και η πραγματοποίηση των αγορών σας μέσω αυτής καθώς και τα σχετικά με αυτήν δικαιώματα και υποχρεώσεις, διέπονται από τους όρους και προϋποθέσεις που παρατίθενται στο παρόν και στα αναπόσπαστα τμήματά του και ισχύουν για το σύνολο του περιεχομένου της και των επιμέρους σελίδων της.

Κάθε επισκέπτης/χρήστης που επισκέπτεται, περιηγείται και χρησιμοποιεί με κάθε τρόπο την ιστοσελίδα της εταιρείας καθώς και των όποιων υπηρεσιών διατίθενται προς χρήση μέσω αυτής, τεκμαίρεται, αυτομάτως, ότι έχει λάβει πλήρη γνώση και συμφωνεί με το περιεχόμενο των όρων χρήσης που αναφέρονται κατωτέρω. Η εταιρεία μας λαμβάνει όλα τα απαραίτητα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ώστε τα δεδομένα των χρηστών να είναι απολύτως ασφαλή και η πρόσβαση σε αυτά να γίνεται σύμφωνα με τον νόμο. Οι υπεύθυνοι εκτέλεσης της επεξεργασίας των δεδομένων των χρηστών εντάσσονται και δεσμεύονται 1. από τα πλαίσια του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 «για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της Οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων)» (εφεξής «Κανονισμός») καθώς και 2. από τη συνεργασία και την ειδική σύμβασή τους με εμάς, ως ορίζεται και από τη συναίνεση χρήσης την οποία παρέχουν οι χρήστες. Η χρήση και η πρόσβαση των χρηστών στο ηλεκτρονικό κατάστημα της “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.”, αποτελεί και αυτόματη αποδοχή όλων των κατωτέρω αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων (εφεξής «Όροι»). Συνίσταται, επομένως, σε όλους τους επισκέπτες/χρήστες των διαδικτυακών τόπων και υπηρεσιών της εταιρείας να μελετήσουν και να βεβαιωθούν ότι κατανοήσουν πλήρως τους όρους χρήσης της. Σε περίπτωση που κάποιος χρήστης/επισκέπτης δεν συμφωνεί με τους αναφερόμενους όρους χρήσης, οφείλει με δική του ευθύνη, να εξέλθει από τον διαδικτυακό τόπο της εταιρείας και να απόσχει εν γένει από κάθε χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

Η εξασφάλιση της ιδιωτικότητας των χρηστών της www.barkas.gr αποτελεί προτεραιότητά μας. Με την παρούσα αναφορά των Όρων Χρήσης-Πολιτικής Απορρήτου, γίνεται επεξήγηση της χρήσης και της διαχείρισης των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών/χρηστών της ιστοσελίδας, σύμφωνα με το Ν.2472/1997 («Προστασία του Ατόμου από την Επεξεργασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα») και τροποποιήσεις αυτού, καθώς και τον Κανονισμό.

Σχετικά με τις συναλλαγές και την πραγματοποίηση αγορών δια της χρήσεως μεθόδων ηλεκτρονικού εμπορίου που τελούνται μέσω της παρούσας ιστοσελίδας (www.barkas.gr) ισχύουν όλες οι προϋποθέσεις που προκύπτουν από την ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία. Πιο συγκεκριμένα, η “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.” τηρεί όλες τις προϋποθέσεις που προκύπτουν από την Κοινή Υπουργική Απόφαση Ζ1-496/2000-ΦΕΚ1545/Β/18-12-2000 [“Πωλήσεις από απόσταση – Συγκριτική διαφήμιση – Προσαρμογή του Νόμου 2251/1994 για την «Προστασία των καταναλωτών» (ΦΕΚ Α\ 191) προς τις διατάξεις της οδηγίας 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Μαΐου 1997 «για την προστασία των καταναλωτών κατά τις εξ αποστάσεως συμβάσεις» (ΕΕ αριθ. L 144 της 4/6/1997, σ. 19-27) και της οδηγίας 97/55/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 6ης Οκτωβρίου 1997 «για την τροποποίηση της Οδηγίας 84/450/ΕΟΚ σχετικά με την παραπλανητική διαφήμιση προκειμένου να συμπεριληφθεί η συγκριτική διαφήμιση» (ΕΕ αριθ. L 290 της 23/10/1997, σ. 18-23)”], καθώς και τις διατάξεις του Νόμου 2251/1994 για την Προστασία των Καταναλωτών. Εν προκειμένω, η εταιρεία μέσω του www.barkas.gr, διατηρεί την υποχρέωση να παρέχει επικαιροποιημένη ενημέρωση στους υποψήφιους πελάτες όσον αφορά τα βασικά και κύρια χαρακτηριστικά των αγαθών και υπηρεσιών που διατίθενται, το κόστος, τα έξοδα μεταφοράς, τον φόρο προστιθέμενης αξίας όταν αυτός δεν περιλαμβάνεται στην αναφερόμενη τιμή, τη διαθέσιμη ποσότητα, τις μεθόδους πληρωμής, τις μεθόδους παράδοσης και εκτέλεσης της αγοράς, την περίοδο ισχύος εκάστης προσφοράς καθώς και το δικαίωμα υπαναχώρησης των καταναλωτών.

Προκειμένου η λειτουργία του www.barkas.gr και οι προσφερόμενες υπηρεσίες να έχουν την βέλτιστη απόδοση, παρακαλείται κάθε επισκέπτης/χρήστης της ιστοσελίδας να αποδέχεται τη χρήση Cookies, όπως αυτή προκύπτει από τους παρόντες Όρους, και γίνεται αυτόματα κατά την επίσκεψη στην ιστοσελίδα.

Οι αναφερόμενοι οροί και προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας της εταιρείας, και οι πιθανές τροποποιήσεις τους, διέπονται από το εθνικό και το κοινοτικό δίκαιο καθώς και τις σχετικές διεθνείς συνθήκες. Σε περίπτωση αντίθεσης που προκύψει από τροποποίηση των ανωτέρω νομικών πλαισίων, οι Όροι και Προϋποθέσεις χρήσης που επηρεάζονται θα τροποποιούνται αντιστοίχως, ενώ το σύνολο του κειμένου των όρων/προϋποθέσεων θα παραμένει ως έχει.

Η “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.” διατηρεί εις ολόκληρον και σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα μονομερούς μεταβολής των όρων χρήσης και των προϋποθέσεων αυτής, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών αυτής. Η εταιρεία υποχρεούται να παρέχει ενημέρωση σχετική με κάθε αλλαγή των όρων και προϋποθέσεων χρήσης, μέσω της ηλεκτρονικής ανανέωσης της εκάστοτε ισχύουσας έκδοσης των όρων χρήσης. Οι επισκέπτες/χρήστες που συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες της εταιρείας θεωρείται αυτομάτως ότι συμφωνούν με τους νέους όρους και προϋποθέσεις χρήσης που έχει θέσει η εταιρεία. Για το λόγο αυτό, συνίσταται στους χρήστες/επισκέπτες των υπηρεσιών και του περιεχομένου της εταιρείας να επισκέπτονται, να διαβάζουν και να ελέγχουν, ανά τακτά διαστήματα, αν συμφωνούν με τους όρους χρήσης προκειμένου να προχωρούν στις αντίστοιχες ενέργειες.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με απόλυτο σεβασμό προς του χρήστες/επισκέπτες/πελάτες του ηλεκτρονικού καταστήματος της Εταιρείας, παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες που αφορούν την επαγγελματική ταυτότητα της “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.” καθώς και τα προσφερόμενα αγαθά/υπηρεσίες, όπως αυτά προβάλλονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, βεβαιώνεται ότι είναι πλήρεις, αληθείς, έγκυρες και επικαιροποιημένες. Διατηρείται η επιφύλαξη περί τυχαίων τεχνικών ή τυπογραφικών σφαλμάτων τα οποία είναι αδύνατο να προβλεφθούν ή ενδέχεται να προκύπτουν χωρίς πρόθεση ή λόγω τεχνικών αδυναμιών ή λόγω σφάλματος λειτουργίας του ιστοτόπου είτε λόγω ανωτέρας βίας. Η καθολική και συνεχής ενημέρωση των επισκεπτών/χρηστών/πελατών του www.barkas.gr αποτελεί προτεραιότητα και για αυτόν τον λόγο λαμβάνονται όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την άμεση πληροφόρηση σχετικά με το διαθέσιμο των αγαθών. Παρόλα ταύτα ενδέχεται η σχετική ηλεκτρονική ενημέρωση της ιστοσελίδας να εμφανίζεται εντός διαστήματος μίας (1) ημέρας από την τροποποίησή τους.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

Με την είσοδο του χρήστη/επισκέπτη στο περιβάλλον του www.barkas.gr, παρέχεται η δυνατότητα δημιουργία ενός προσωπικού λογαριασμού χρήστη. Για την ολοκλήρωση της δημιουργίας του προσωπικού λογαριασμού μέλους στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ο χρήστης θα πρέπει να καταχωρήσει έναν Προσωπικό Μυστικό Κωδικό Ασφαλείας (password) και ένα Όνομα Χρήστη (user name) τον οποίο θα επιλέξει και θα γνωρίζει μόνο ο ίδιος. Το username και το password θα χρησιμοποιούνται από τον χρήστη για την είσοδό του στις υπηρεσίες της “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.” και θα του παρέχουν πρόσβαση στα δεδομένα που ο ίδιος έχει καταχωρήσει, όπως η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή προηγούμενες παραγγελίες. Ο Προσωπικός Μυστικός Κωδικός Ασφαλείας μπορεί να μεταβάλλεται όσο συχνά το επιθυμεί ο ίδιος ο χρήστης, μετά από καταχώρηση σχετικού αιτήματος στην εταιρεία. Αποκλειστική πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες της σελίδας του προσωπικού λογαριασμού μέλους (προφίλ-user account) του χρήστη, κατέχει ο ίδιος ο χρήστης και για αυτόν τον λόγο καθίσταται ως αποκλειστικά υπεύθυνος για κάθε χρήση, αλλαγή σε στοιχεία και δεδομένα του λογαριασμού καθώς και γενικότερα για κάθε ενέργεια που τελείται μέσω αυτού. Σε περίπτωση αμφιβολίας περί της ασφάλειας του προσωπικού λογαριασμού, ήτοι σε περίπτωση λήθης του κωδικού πρόσβασης, μη εγκεκριμένης- εξουσιοδοτημένης χρήσης ή σε κάθε άλλη περίπτωση παράβασης ασφαλείας του λογαριασμού, συνίσταται ο χρήστης να ενημερώνει άμεσα την “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.” για να γίνει ο απαραίτητος έλεγχος ασφαλείας και να προληφθεί οιαδήποτε πιθανή παραβίαση ασφαλείας.

Καθίσταται σαφές ότι ο χρήστης-μέλος της ιστοσελίδας της εταιρείας διατηρεί την αποκλειστική ευθύνη για τη χρήση του λογαριασμού του, ήτοι την είσοδο (log-in) και έξοδο (log-out) από αυτόν. Σε περίπτωση που λόγω αμέλειας του χρήστη να σεβαστεί τον παρόντα Κανονισμό, επέλθει οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία στο χρήστη, η “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.” και ο ιστότοπος www.barkas.gr δεν φέρουν οποιαδήποτε ευθύνη.

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΟΥΣ

Για την εγγραφή στην ηλεκτρονική σελίδα της εταιρείας, ο χρήστης/επισκέπτης οφείλει να τηρεί ορισμένες προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμένα, κάθε εγγραφόμενος ως νέο μέλος των υπηρεσιών του www.barkas.gr, βεβαιώνει ότι τα απαιτούμενα στοιχεία και πληροφορίες για την εγγραφή του και την πρόσβαση στα προϊόντα και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας α) είναι αναγραμμένα ορθά, είναι αληθή, έγκυρα, πλήρη και ενημερωμένα καθώς και ότι θα τα διατηρεί σε αυτήν την κατάσταση και στο μέλλον καθώς και β) να δηλώσει ρητώς την συγκατάθεσή του σχετικά με την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων βάσει των Όρων και Προϋποθέσεων καθώς και της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που αναγράφονται στην παρούσα, τους οποίους Όρους και Πολιτική δηλώνει ότι έχει μελετήσει, αντιληφθεί, κατανοήσει και αποδέχεται πλήρως, ρητά και ανεπιφύλακτα.

Σε κάθε περίπτωση, η εγγραφή των χρηστών/επισκεπτών του www.barkas.gr ενώ είναι απόλυτα επιθυμητή και προτείνεται για την καλύτερη περιήγηση του χρήστη στο περιβάλλον του ηλεκτρονικού καταστήματος, δεν είναι απαραίτητη για την διενέργεια αγοράς του προϊόντος το οποίο επιθυμεί. Έχουμε φροντίσει έτσι ώστε η διαδικασία εγγραφής χρήστη/μέλους να γίνεται με ταχύτητα και με μια απλή διαδικασία έτσι ώστε ο χρήστης/μέλος να αποθηκεύσει τα στοιχεία του και η εξυπηρέτησή του να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη.

Η διαδικασία εγγραφής του εκάστοτε χρήστη/επισκέπτη ως Μέλος και η διατήρηση και συμμετοχή μέσω προσωπικού λογαριασμού στην ιστοσελίδα της “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.” δεν έχει κόστος, και αποτελεί κτήση μόνο του Μέλους στο οποίο ανήκει, χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα μεταβίβασης ή εκχώρησης σε τρίτα πρόσωπα. Η ιστοσελίδα www.barkas.gr διατηρεί μόνο τα προσωπικά στοιχεία που διατίθενται από τον ίδιο το χρήστη, χωρίς να προβαίνει σε αλλαγές δίχως την σχετική εξουσιοδότησή του. Τα αναφερόμενα προσωπικά δεδομένα συλλέγονται και διατηρούντα αποκλειστικά και μόνο με σκοπό α) τη δημιουργία του λογαριασμού χρήστη του μέλους μέσω της οποία παρέχεται η δυνατότητα διευκόλυνσης στην ολοκλήρωση παραγγελιών, παρακολούθησης της πορείας μιας παραγγελίας, το ιστορικό των παραγγελιών που έχουν καταχωρηθεί στην εταιρεία κ.ο.κ. και β) για την ενημέρωση των χρηστών σχετικά με προσφορές που αφορούν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας καθώς και αποστολή ενημερωτικού διαφημιστικού και προωθητικού υλικού σχετικό με τις δράσεις μας καθώς και τις συνεργασίες με Τρίτους (newsletter). Τέλος, γ) τα στοιχεία που απαιτούνται κατά την εγγραφή νέου μέλους είναι απαραίτητα την απαραίτητη επικοινωνία για την βέλτιστη λειτουργία της επιχείρησης και την επιτυχημένη συναλλαγή με τα μέλη, ήτοι για την επικοινωνία, καταχώρηση, ολοκλήρωση, αποστολή, παράδοση εξόφληση και εν γένει για κάθε ασφαλή οικονομική δραστηριότητα.

Το www.barkas.gr διαθέτει συγκεκριμένη πλατφόρμα εγγραφής νέου μέλους προκειμένου η διαδικασία εγγραφής να τελείται με τον πιο σύντομο και αξιόπιστο τρόπο. Για την εγγραφή νέου μέλους είναι απαραίτητο να γίνει καταχώρηση των κατωτέρω δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα τα οποία θα είναι διαθέσιμα προς επεξεργασία από την εταιρεία.

ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Τα προσωπικά δεδομένα που θεωρούνται ως απαραίτητα για την εγγραφή φυσικού προσώπου ως μέλος του www.barkas.gr είναι το όνομα και επίθετο του προσώπου, η διεύθυνση κατοικίας του, ο ταχυδρομικός κωδικός της αναφερόμενης διεύθυνσης, τηλέφωνο επικοινωνίας και μια διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) για την καλύτερη ενημέρωση και επικοινωνία με αυτόν.

ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: Για τη δημιουργία λογαριασμού μέλους ενός νομικού προσώπου στο ηλεκτρονικό κατάστημα της “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.”, είναι απαραίτητη η καταχώρηση της πλήρους επωνυμίας του, της διεύθυνσης νόμιμης έδρας, ο ταχυδρομικός κωδικός της αναφερόμενης διεύθυνσης, τηλέφωνο και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), το Α.Φ.Μ., η Δ.Ο.Υ. καθώς και το όνομα του Υπεύθυνου Επικοινωνίας.

Κατά την ολοκλήρωσης της εισαγωγής των απαραίτητων προσωπικών στοιχείων του επισκέπτη/χρήστη, συμπληρώνεται η διαδικασία εγγραφής και δημιουργείται ο λογαριασμός νέου Μέλους στο www.barkas.gr.

NEWSLETTER

Η χρήση της ιστοσελίδας της εταιρείας καθώς και η παροχής άλλων υπηρεσιών, όπως η καταχώρηση και ολοκλήρωση αγορών από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν επηρεάζονται από την εγγραφή στο Newsletter. Η εγγραφή του επισκέπτη/χρήστη στο Newsletter της Εταιρείας γίνεται με πρωτοβουλία το χρήστη και καταχωρείται με την απλή εισαγωγή της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email) του χρήστη στο ειδικά διαμορφωμένο πεδίο που εμφανίζεται στην σελίδα www.barkas.gr. Με την καταχώρηση του email και την ολοκλήρωση της εγγραφής στην ιστοσελίδα, δίδεται ρητή συγκατάθεση του επισκέπτη/χρήστη/μέλους να λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του το ενημερωτικό, προωθητικό, διαφημιστικό ή μη υλικό σχετικό με τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, τις αλλαγές στον Κανονισμό και τους Όρους, καθώς και κάθε άλλη απαραίτητη ενημέρωση που πρέπει να λάβει από την εταιρεία. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια με τους με τους ISP’s (Internet Service providers) για την παράδοση τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των χρηστών/μελών εγγεγραμμένων στο Newsletter, όμως υπάρχει η περίπτωση κατά την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αυτό να καταλήξει στα ανεπιθύμητα. Όταν λάβετε κάποιο μήνυμα από την ηλεκτρονική μας διεύθυνση παρακαλούμε όπως καταχωρήσετε και αποθηκεύσετε τη διεύθυνση αποστολής του μηνύματος μας στη λίστα ασφαλούς επικοινωνίας σας.

ΕΠΙΣΚΕΨΗ/ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ

Σε κάθε περίπτωση απαγορεύεται η χρήση των υπηρεσιών του www.barkas.gr και ολοκλήρωση καταχώρησης παραγγελιών σε αυτό από ανήλικους. Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο μετά την απαραίτητη πρότερη γονική συναίνεση. Η εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει αν ανήλικοι χρήστες μετά από δική τους πρωτοβουλία περιηγηθούν στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, καταχωρήσουν ψευδή στοιχεία κατά την αίτηση εγγραφής μέλους καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως η καταχώρηση και ολοκλήρωση παραγγελίας προϊόντος/υπηρεσίας. Αφής στιγμής γίνει αντιληπτή η είσοδος ανηλίκου ή η ψευδής καταχώρηση στοιχείων προσωπικών δεδομένων ανηλίκου στην ιστοσελίδα της εταιρείας, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων μας θα προβαίνει άμεσα σε διαγραφή των καταχωρημένων δεδομένων από τα αρχεία που διατηρεί η εταιρεία.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΓΟΡΑΣ

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Αποβλέποντας στη βέλτιστη εμπειρία του χρήστη/επισκέπτη του www.barkas.gr, επιλέξαμε τη δημιουργία ενός απλού συστήματος καταχώρησης και ολοκλήρωσης παραγγελίας. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί μέσα από την περιήγησή του στα προσφερόμενα προϊόντα/υπηρεσίες που είναι διαθέσιμα, να προσθέσει τα αγαθά που επιθυμεί στο «Καλάθι Αγορών» και έπειτα να προχωρήσει στη διαδικασία αγοράς.

Το πρώτο στάδιο καταχώρησης της παραγγελίας απαιτούν την επιβεβαίωση των στοιχείων παραγγελίας, διεύθυνσης αποστολής και έκδοσης του παραστατικού/τιμολογίου καθώς και να δοθεί η ρητή συναίνεση και αποδοχή των όρων σύμβασης πωλήσεως. Οι αναφερόμενοι με την παρούσα όροι αγοράς των προϊόντων αποτελούν τμήμα της διαδικασίας ολοκλήρωσης της παραγγελίας η οποία δεν μπορεί να τελεστεί χωρίς την συμφωνία σε αυτούς. Έπειτα, ακολουθεί ο υπολογισμός του τελικού κόστους της αποστολής με βάση και τα έξοδα αποστολής των προϊόντων και τελικώς, το στάδιο πληρωμής των προϊόντων με την επιλογή ενός από τους προβλεπόμενους τρόπους πληρωμής.

Όλη η διαδικασία καταχώρησης παραγγελίας προϊόντων επιθυμίας των χρηστών/επισκεπτών/μελών από την εταιρεία και το ηλεκτρονικό κατάστημα της www.barkas.gr, καθώς και η ολοκλήρωση αυτής αποτελούν σύναψη σύμβασης εξ αποστάσεως, κατά την οποία εφαρμοστέο κρίνεται το σχετικό νομοθετικό πλαίσιο του Νόμου περί Προστασίας των Καταναλωτών [άρ. 4 ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α΄/ 16 Νοεμβρίου 1994), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει]. Με την ολοκλήρωση της καταχώρησης μιας παραγγελίας, ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος που τέλεσε την παραγγελία του προϊόντος θα λάβει ένα προσωποποιημένο μήνυμα που θα αναγράφει τις πληροφορίες σχετικά με:

 • Τα προϊόντα που παρήγγειλε
 • Την καταχωρημένη ποσότητα
 • Την τιμή συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
 • Το υποσύνολο της αξίας των προϊόντων
 • Την επιλεγμένη μέθοδο αποστολής και το κόστος της
 • Την επιλεγμένη μέθοδο πληρωμής
 • Το γενικό σύνολο αξίας, μετά την προσθήκη των ανωτέρω υποσυνόλων

ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΩΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ

Σε περίπτωση καταχώρησης παραγγελιών σχετικών με εκτυπώσεις, ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να καταχωρεί το μέγεθος και την ποσότητα της παραγγελίας που επιθυμεί, χωρίς να απαιτείται κατά τη διαδικασία ολοκλήρωσης της καταχώρησης η πληρωμή της συνολικής αξίας. Μετά την καταχώρηση της παραγγελίας, και εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών, αφού γίνει μελέτη του σχεδίου, μεγέθους και εν γένει είδους της εκτύπωσης, εκπρόσωπος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας θα έρχεται σε επικοινωνία με τον πελάτη προκειμένου να τον ενημερώσει για το συνολικό κόστος, καθώς και το δυνατό χρόνο παράδοσης της παραγγελίας.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Δίδεται η δυνατότητα αποστολής παραγγελιών στην Κύπρο. Κατά την καταχώρηση της παραγγελίας, ο χρήστης/επισκέπτης/μέλος/πελάτης θα επιτρέπεται να καταχωρεί το σύνολο των προϊόντων που επιθυμεί, χωρίς να καταβάλλει αμέσως κάποιο χρηματικό ποσό. Κατόπιν της καταχώρησης της παραγγελίας, θα επικοινωνεί, άμεσα εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, εκπρόσωπος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον πελάτη, προκειμένου να ενημερωθεί για το συνολικό κόστος αγοράς, το κόστος μεταφορικών εξόδων για την περιοχή την οποία επιθυμεί την αποστολή, καθώς και για το συνολικό κόστος αξίας της παραγγελίας. Επιπλέον, κατά την ανωτέρω επικοινωνία, ο πελάτης θα ενημερώνεται και για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων καθώς και για το διάστημα ημερών παράδοσης στη διεύθυνση αποστολής.

Πέραν τούτων, παρέχεται στον χρήστη/επισκέπτη/μέλος/πελάτη η δυνατότητα να ολοκληρώσει μια παραγγελία και μέσω τηλεφώνου ή fax όπου θα χρειαστεί να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών του καταστήματος στο τηλέφωνο 210 5757109, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο orders@barkas.gr.

ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ

Παρακαλούνται οι πελάτες της εταιρείας να διαβάζουν κάθε φορά τους Όρους της λειτουργίας της ιστοσελίδας, καθώς και τις τυχόν ειδικότερες λεπτομέρειες που αφορούν τις αγορές τους, όπως αυτές αναγράφονται στα παραστατικά παραγγελιών και τις αποδείξεις που λαμβάνουν με κάθε αγορά. Οι ειδικότεροι όροι που ενδεχομένως να αποστέλλονται και συνοδεύουν την εκάστοτε αγορά, αποτελούν πρόσθετο τμήμα της παρούσας σύμβασης.

Σε κάθε περίπτωση η εταιρεία σε σύντομο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της καταχώρησης μιας παραγγελίας, διατηρεί το δικαίωμα να επιφυλαχθεί ή να αρνηθεί να εκτελέσει την ολοκλήρωση μιας παραγγελίας, εφόσον γνωστοποιήσει τους λόγους για την πράξη της αυτή στον πελάτη.

Στην “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.”, η εξυπηρέτηση των πελατών βρίσκεται σε απόλυτη προτεραιότητα και για αυτόν τον λόγο προτείνουμε στον επισκέπτη/πελάτη να επικοινωνήσει άμεσα μαζί μας, και να μας ενημερώσει σε κάθε περίπτωση προβλήματος, δυσκολίας, παραπόνου ή κάθε άλλου ζητήματος μέσω του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών από τις 09:00 έως τις 15:00 Δευτέρα με Παρασκευή στο τηλέφωνο 210 5757109, είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο orders@barkas.gr.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, όπως αυτά αναγράφονται και εμφανίζονται στις σελίδες του www.barkas.gr, είναι όσο το δυνατόν πιο ακριβή. Παρόλα ταύτα αν οι πληροφορίες και φωτογραφίες που παρουσιάζονται δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, είναι ανακριβείς, μη πλήρεις ή μη ενημερωμένες, η εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη, όταν αυτό συμβαίνει είτε ακουσίως, είτε λόγω ανωτέρας βίας και μη απρόσκοπτης λειτουργίας του ηλεκτρονικού καταστήματος.

ΤΙΜΗ

Η εταιρεία λειτουργεί με τιμολόγηση των προϊόντων σε ευρώ (€), αναγράφοντας την αξία των προϊόντων συμπεριλαμβανομένου του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η εταιρεία και το ηλεκτρονικό κατάστημα www.barkas.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματος πραγματοποίησης αλλαγών στην τιμή των προϊόντων καθ’οιαδήποτε χρονική στιγμή αλλά διατηρεί την υποχρέωση να εφαρμόζει τις εκάστοτε αναγραφόμενες τιμές κατά την καταχώρηση της παραγγελίας. Παρακαλούνται οι χρήστες/επισκέπτες/μέλη/πελάτες όπως επικοινωνούν μαζί μας στο orders@barkas.gr όταν αντιλαμβάνονται κάποια ασυνήθιστα χαμηλή τιμή σε κάποιο προϊόν και να μας το γνωστοποιούν πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας τους, καθώς η πιθανότητα τεχνικού ή τυπογραφικού λάθους είναι πάντοτε υπαρκτή. Το τελικό ποσό πληρωμής διαμορφώνεται και με βάση τα επιπρόσθετα έξοδα του κόστους αποστολής όπως αυτά υπολογίζονται και προστίθεται στο τελικό στάδιο πληρωμής των προϊόντων.

ΧΡΩΜΑΤΑ

Η ανάλυση των χρωμάτων των εμπορευμάτων μας μπορεί να μην αντιστοιχεί απόλυτα στην πραγματικότητα, λόγω ψηφιοποίησης, ανάλυσης, λήψης και φωτισμού που επιδέχονται οι φωτογραφίες, καθώς και λόγω διαφοροποιήσεων που μπορεί να υποστούν λόγω των χαρακτηριστικών που επιδίδουν τα τεχνολογικά συστήματα και η οθόνη προβολής που χρησιμοποιεί κάθε χρήστης. Εν προκειμένω, ο χρήστης/επισκέπτης/πελάτης έχει τη δυνατότητα να δει τα προϊόντα που τον ενδιαφέρουν προτού προβούν στην αγορά τους, μετά από επίσκεψη σε ένα εκ των καταστημάτων της επιχείρησης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Η προβολή της διαθεσιμότητας των προϊόντων γίνεται μέσω της διαδικασίας επιλογής προϊόντων του ηλεκτρονικού καταστήματος της εταιρείας. Καταβάλλεται κάθε δυνατή προσπάθεια για πλήρη και συνεχή ενημέρωση του συστήματος σχετικά με τα προϊόντα που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.barkas.gr. Σε περίπτωση που εκ παραδρομής ή λόγω βλάβης του συστήματος, γίνει αντιληπτό ότι κάποιο προϊόν δεν είναι διαθέσιμο, θα επικοινωνήσουμε με τον χρήστη/πελάτη, πληροφορώντας τον για τη νέα προθεσμία κατά την οποία θα είμαστε σε δυνατότητα να αποστείλουμε την παραγγελία.

ΤΡΟΠΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Για την καλύτερη εξυπηρέτησή του χρήστη/επισκέπτη/πελάτη υπάρχουν οι εξής διαθέσιμες μέθοδοι πληρωμής:

Πληρωμή μέσω Πιστωτικής, Χρεωστικής και Προπληρωμένης Κάρτας

Γίνεται δεκτή η πληρωμή μέσω κάρτας Visa, Mastercard και Maestro όλων των τραπεζών. Όλες οι συναλλαγές που πραγματοποιούνται με τη χρήση πιστωτικών καρτών γίνονται σε ασφαλές κρυπτογραφημένο περιβάλλον της Τράπεζας Eurobank προκειμένου να διαφυλάσσεται η ασφάλεια των συναλλαγών.

Πληρωμή με Μετρητά ή Κάρτα στα καταστήματα της Εταιρείας μας

Δυνατότητα πληρωμής με μετρητά ή κάρτα στα καταστήματα της εταιρείας “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.”, ήτοι α) στην Αθήνα Αττικής, οδός Μενεκράτους, αριθμ. 36, T.K. 116 36, τηλ. 210 9249849, no. fax 210 9230933, β) στον Πειραιά Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αριθμ. 15, Τ.Κ. 18532, τηλ.: 210 4173052, fax no.: 210 4172371, γ) στον Κορυδαλλό Αττικής, οδός Αθηνάς, αριθμ. 20, Τ.Κ. 18120, τηλ.:210 4977323, fax no.: 210 4977323, δ) στο Περιστέρι Αττικής, οδός Πελασγίας, αριθμ. 19, Τ.Κ. 12136, τηλ.:210 5757109, fax no.: 210 5757109, ε) στο Παγκράτι Αττικής, οδός Φιλολάου, αριθμ. 67, Τ.Κ. 11633, τηλ.:210 7569250, fax no.: 210 7569250 και στ) στην Καβάλα, οδός Ύδρας, αριθμ. 7, Τ.Κ. 65302, τηλ.:2510 211115, fax no.: 2510 211115. Η επιλογή του καταστήματος και η παραλαβή των προϊόντων γίνεται από τον πελάτη και η πληρωμή με μετρητά ή κάρτα γίνεται στο ταμείο της του καταστήματος της εταιρείας, την ώρα της παραλαβής των προϊόντων.

Πληρωμή με Αντικαταβολή (μόνο εντός Ελλάδας)

Δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή. Τα προϊόντα θα αποστέλλονται με χρήση υπηρεσίας ταχυμεταφοράς και η καταβολή των χρημάτων θα γίνεται με μετρητά κατά την ώρα της παραλαβής των προϊόντων, ενώ η δυνατότητα πληρωμής με αντικαταβολή είναι δωρεάν.

Σε κάθε περίπτωση, μετά την καταχώρηση μιας παραγγελίας, η “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.” διατηρεί το δικαίωμα σε ειδικά εξαιρετικές περιπτώσεις (π.χ. αποστολή σε δυσπρόσιτη περιοχή, εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες κ.α.) και μετά από άμεση επικοινωνία με τον πελάτη μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) να μην αποδεχθεί την πληρωμή με αντικαταβολή αλλά να ζητήσει την κατάθεση του κόστους της παραγγελίας σε τραπεζικό λογαριασμό, ανεξαρτήτου ποσού.

Πληρωμή με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό

Παρέχεται η δυνατότητα να γίνει κατάθεση του χρηματικού ποσού, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της Εταιρείας, σε διάφορες τράπεζες, μετά από προηγούμενη συνεννόηση για τη διαθεσιμότητα του προϊόντος, σε κάποιον από τους παρακάτω τραπεζικούς λογαριασμούς εντός 3 εργάσιμων ημερών από την ημέρα που πραγματοποιείται η παραγγελία. Στην αιτιολογία της κατάθεσης των χρημάτων θα πρέπει απαραίτητα να αναφέρεται το ονοματεπώνυμο του πελάτη και ο κωδικός της παραγγελίας έτσι ώστε να εντοπίσουμε εύκολα την πληρωμή και να επιβεβαιώσουμε την παραγγελία. Η παραγγελία θα πρέπει να είναι εξοφλημένη στο σύνολο της μαζί με ότι έξοδα προκύπτουν από τραπεζικές κρατήσεις.

Εάν εντός 3 εργάσιμων ημερών δεν υπάρχει σχετική με την πληρωμή ενημέρωση είτε μέσω email στο orders@barkas.gr, είτε με fax στο 210 9230933 από τον πελάτη όπου θα αποστέλλεται το αντίγραφο της τραπεζικής πληρωμής, η παραγγελία αυτόματα θα ακυρώνεται και θα αποστέλλεται ενημερωτικό e-mail ακύρωσης.

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ : ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΙΒΑΝ : GR 6502 6002 1000 0610 2008 91323

ΤΡΑΠΕΖΑALPHA BANK
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ : ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΙΒΑΝ : GR 7401 4038 6038 6002 3200 05500

ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ : ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΙΒΑΝ : GR 6801 1071 5000 0071 5470 21668

ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ : ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.
ΙΒΑΝ : GR 9201 7212 9000 5129 0652 93316

Η “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.” δεν διατηρεί ούτε αποθηκεύει καμία προσωπική πληροφορία στο ηλεκτρονικό κατάστημα www.barkas.gr σχετικά με τις τραπεζικές συναλλαγές. Όλα τα τραπεζικά στοιχεία των πελατών τα οποία ενδεχομένως ζητούνται κατά την διαδικασία πληρωμής διαχειρίζονται από τον πάροχο τραπεζικών υπηρεσιών σε ασφαλές περιβάλλον της τράπεζας και τηρούνται από μέρους μας μόνο για όσο είναι απαραίτητο για τη σχέση ή την εκπλήρωση της εμπορικής συναλλαγής. Για οποιαδήποτε απορία, μπορεί κάθε χρήστης να επικοινωνήσει μαζί μας στο τηλέφωνο 210 9230933 ή στο email orders@barkas.gr.

ΤΡΟΠΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

H “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.” παρέχει στον πελάτη α) τη δυνατότητα να παραλάβει ο ίδιος τα προϊόντα που παρήγγειλε από τις διευθύνσεις των καταστημάτων της Εταιρείας, καθώς και β) τη δυνατότητα αποστολής της καταχωρημένης παραγγελίας σε αυτόν με χρήση συνεργαζόμενης εταιρίας ταχυμεταφοράς στον χώρο της επιλογής του.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με την επιλογή παραλαβής των προϊόντων από τα κατάστημα της Εταιρείας μας, ήτοι α) στην Αθήνα Αττικής, οδός Μενεκράτους, αριθμ. 36, T.K. 116 36, τηλ. 210 9249849, no. fax 210 9230933, β) στον Πειραιά Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αριθμ. 15, Τ.Κ. 18532, τηλ.: 210 4173052, fax no.: 210 4172371, γ) στον Κορυδαλλό Αττικής, οδός Αθηνάς, αριθμ. 20, Τ.Κ. 18120, τηλ.:210 4977323, fax no.: 210 4977323, δ) στο Περιστέρι Αττικής, οδός Πελασγίας, αριθμ. 19, Τ.Κ. 12136, τηλ.:210 5757109, fax no.: 210 5757109, ε) στο Παγκράτι Αττικής, οδός Φιλολάου, αριθμ. 67, Τ.Κ. 11633, τηλ.:210 7569250, fax no.: 210 7569250 και στ) στην Καβάλα, οδός Ύδρας, αριθμ. 7, Τ.Κ. 65302, τηλ.:2510 211115, fax no.: 2510 211115, ο πελάτης δεν επιβαρύνεται με έξοδα αποστολής ή αντικαταβολής, ανεξαρτήτως ποσού παραγγελίας.

Σε περίπτωση επιλογής παραλαβής της παραγγελίας από κατάστημα της Εταιρείας, ο πελάτης θα ενημερώνεται για την εξέλιξη αυτής τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) καθώς θα πρέπει να προσέλθει για την παραλαβή αυτής εντός 10 ημερών, τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των καταστημάτων μας, όπως αυτές αναγράφονται αναλυτικά εδώ, διαφορετικά η παραγγελία αυτομάτως θα ακυρώνεται.

ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟ ΑΠΟΘΗΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΕΚΤΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)

Δυνατότητα αποστολής δέματος και παραλαβής από κατάστημα/αποθήκη συνεργαζόμενης μεταφορικής εταιρείας. Σε περίπτωση όπου το μέλος/πελάτης δεν μπορεί να μεταβεί σε κάποιο από τα σημεία παρουσίας μας προκειμένου να παραλάβει το δέμα του, παρέχεται η δυνατότητα να επιλέξει την παραλαβή του αντικειμένου, με μια μικρή χρηματική επιβάρυνση, από τα σημεία παραλαβής/αποθήκες των μεταφορικών εταιρειών με τις οποίες συνεργαζόμαστε σε όλη την Ελλάδα. Το τελικό κόστος της παραγγελίας υπολογίζεται με βάση τον αριθμό και το βάρος των δεμάτων αποστολής.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕ COURIER Ή ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ως κύριο κατάστημα αποστολής προϊόντων ορίζεται το κατάστημα Περιστερίου Αττικής. Κάθε καταχωρημένη παραγγελία θα διατίθεται προς αποστολή στον χώρο επιλογής του πελάτη μετά από το σχετικό έλεγχο ποιότητας και διαθεσιμότητας των προϊόντων.

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ

Ο χρόνος και το κόστος αποστολής εκάστοτε παραγγελίας, προκύπτει βάσει του συνολικού βάρους του δέματος καθώς και του προορισμού αποστολής.

Eντός Αττικής

Κάθε παραγγελία με συνολικό κόστος κάτω των 60 € θα παραδίδεται εντός 48 ωρών από την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας και με κόστος αποστολής το ποσό των πέντε ευρώ (5 €) για δέματα βάρους έως 7 κιλά.

Κάθε παραγγελία με συνολικό κόστος από 60 € και άνω θα παραδίδεται εντός 48 ωρών από την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας χωρίς επιβάρυνση κόστους αποστολής (ΔΩΡΕΑΝ) δίχως περιορισμό βάρους δέματος.

Εκτός Αττικής και προς Δυσπρόσιτες Περιοχές

Οι παραγγελίες που πραγματοποιούνται προς παράδοση εκτός Αττικής και προς Δυσπρόσιτες Περιοχές (όπως αναφέρονται εδώ) θα παραδίδονται στον πελάτη σε χρονικό διάστημα από τρεις έως πέντε (3-5) εργάσιμες ημέρες, από την ημέρα επιβεβαίωσης της παραγγελίας και με κόστος αποστολής το ποσό των οκτώ ευρώ (8 €), για δέματα συνολικού βάρους έως επτά κιλά. Αναλόγως των συνθηκών ο εκτιμώμενος χρόνος παράδοσης μπορεί να διαφοροποιηθεί.

Η παράδοση των αποστολών που πραγματοποιούνται από τις συνεργαζόμενες μεταφορικές εταιρείες ή την εταιρεία ταχυμεταφορών τελούνται από τις 09:00 το πρωί έως τις 17:00 το απόγευμα, στη διεύθυνση που αναγράφει ο πελάτης στη φόρμα καταχώρησης της παραγγελίας. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη, παρακαλούνται οι πελάτες να μας ενημερώνουν ενδελεχώς σχετικά με τις ειδικότερες λεπτομέρειες του τόπου παραλαβής (όνομα, διεύθυνση, στοιχεία επικοινωνίας, όνομα στο κουδούνι κ.λ.π.) όπου αυτό είναι απαραίτητο.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Οι αποστολές που αφορούν παραγγελίες με προορισμό την Κύπρο, θα κατοχυρώνονται και ακολούθως, άμεσα και εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, εκπρόσωπος του Τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας, μέσω τηλεφώνου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου με τον πελάτη, προκειμένου να ενημερωθεί για το συνολικό κόστος αγοράς, το κόστος μεταφορικών εξόδων για την περιοχή την οποία επιθυμεί την αποστολή, καθώς και για το συνολικό κόστος αξίας της παραγγελίας.

**Για τις αποστολές με επιλογή courier που πραγματοποιούνται εντός Ελλάδος, συνεργαζόμαστε με την εταιρία ταχυμεταφορών Γενική Ταχυδρομική.

***Σε περίπτωση όπου έχει επιλεγεί ως τρόπος καταβολής της πληρωμής της αξίας των αγορασθέντων προϊόντων η “τραπεζική κατάθεση”, η αποστολή θα πραγματοποιείται εντός δύο (2) έως και πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ενημέρωσης μας περί της κατάθεσης του ποσού. Σε περίπτωση έλλειψης διαθεσιμότητας του προϊόντος και/ή αντικατάστασής του με άλλο, όπως και/ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο, πάντοτε κατόπιν άμεσης ενημέρωσης του πελάτη, οι ημέρες αποστολής ενδέχεται να αυξηθούν, από δύο (2) έως και δέκα (10) εργάσιμες ημέρες. Σημειώνεται ότι, εάν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών δεν υπάρχει σχετική με την πληρωμή ενημέρωση από τον πελάτη η παραγγελία αυτόματα θα ακυρώνεται και θα αποστέλλεται ενημερωτικό e-mail ακύρωσης.

Κατόπιν, ο πελάτης θα ενημερώνεται τηλεφωνικώς ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), για τον ακριβή χρόνο παράδοσης της παραγγελίας του.

ΣΦΑΛΜΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Δικαίωμα ενημέρωσης της εταιρείας από τον πελάτη, σε περίπτωση που εκ λάθους παραλάβει λανθασμένο ή διαφορετικό προϊόν. Κάθε μέλος/πελάτης του www.barkas.gr που θα διαπιστώσει ότι δεν έχει παραλάβει το αντικείμενο που παρήγγειλε, αλλά κάποιο άλλο εκ λάθους, έχει το δικαίωμα-υποχρέωση να ενημερώσει το αρμόδιο τμήμα της εταιρείας μας εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών είτε μέσω τηλεφώνου στο τηλ. 210 5757109, είτε μέσω email στο orders@barkas.gr. Ακολούθως, η εταιρεία διατηρεί την υποχρέωση, σε περίπτωση που υπάρξει εμπρόθεσμη σχετική ενημέρωση από τον πελάτη, να ζητήσει την επιστροφή του λανθασμένα αποσταλέντος προϊόντος και να φροντίσει για την αντικατάστασή και εκ νέου αποστολή του δέματος, χωρίς επιβάρυνση του πελάτη. Ο πελάτης, επιπλέον, κατέχει το δικαίωμα ακύρωσης της πώλησης, σε περίπτωση όπου η αντικατάσταση και αποστολή του προϊόντος δεν πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που η εταιρεία έλαβε το προϊόν.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή ή την αλλαγή ενός προϊόντος της εταιρείας μας, καθίσταται απαραίτητη η προηγούμενη επικοινωνία του με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας από τις 09:00 έως τις 15:00 Δευτέρα με Παρασκευή στο τηλέφωνο 210-5757109, είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο orders@barkas.gr.

Τα έξοδα επιστροφής προϊόντων για λόγους που δεν φέρει την ευθύνη η Εταιρεία μας βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Τα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται σε μία εκ των διευθύνσεων που θα υποδειχθεί στον πελάτη μετά από επικοινωνία με τη διεύθυνση της Εταιρείας:

  • Αθήνα Αττικής, οδός Μενεκράτους, αριθμ. 36, T.K. 116 36
  • Πειραιάς Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αριθμ. 15, Τ.Κ. 18532
  • Κορυδαλλός Αττικής, οδός Αθηνάς, αριθμ. 20, Τ.Κ. 18120
  • Περιστέρι Αττικής, οδός Πελασγίας, αριθμ. 19, Τ.Κ. 12136
  • Παγκράτι Αττικής, οδός Φιλολάου, αριθμ. 67, Τ.Κ. 11633
  • Καβάλα, οδός Ύδρας, αριθμ. 7, Τ.Κ. 65302

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΕΥ ΑΙΤΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ο χρήστης/μέλος/πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης, άνευ αιτίας. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο πελάτης λιανικής επιθυμεί την επιστροφή ή την αλλαγή ενός προϊόντος (υπαναχώρηση), αυτή θα πρέπει να αιτηθεί εγγράφως μέσω εντύπου υπαναχώρησης (όπως αυτό παρέχεται εδώ) και θα δρομολογηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της εκάστοτε παραγγελίας από τον πελάτη ή από υποδεικνυόμενο εξ αυτού πρόσωπο (αρ.3ε Ν.2251/1994). Η Εταιρεία, μετά την γνωστοποίηση της υπαναχώρησης Όταν πρόκειται για παραγγελίες μεγάλου μεγέθους-πολλών προϊόντων, τότε ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας ξεκινάει από την ημερομηνία παράδοσης και του τελευταίου προϊόντος που εντάσσεται στην αυτή παραγγελία, ενώ όταν πρόκειται για παραγγελίες που ενέχουν μονιμότητα, για τις οποίες έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιούνται ανά τακτά διαστήματα, τότε η ανωτέρω αναφερόμενη προθεσμία εκκινείται από την ημερομηνία παράδοσης του πρώτου δέματος. Η επιστροφή προϊόντων στην εταιρεία θα γίνεται πάντοτε μετά από προηγούμενη συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Εταιρείας μας. Το προϊόν θα πρέπει, υποχρεωτικά, να φέρει όλα τα εξαρτήματα και παρελκόμενα που το συνόδευαν κατά την παραλαβή του από τον πελάτη και να είναι προσεκτικά συσκευασμένο, έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν φθορές κατά την επιστροφή, είτε στο προϊόν, είτε την συσκευασία. Ακόμη, κάθε πακέτο επιστροφής θα πρέπει να συνοδεύεται από το παραστατικό λιανικής πώλησης ή το σχετικό τιμολόγιο. Η δαπάνη επιστροφής του προϊόντος προς την Εταιρεία σε περίπτωση υπαναχώρησης, καλύπτεται αποκλειστικά από τον πελάτη και μέσω της εταιρείας courier που θα υποδειχθεί από την Εταιρεία.

Δεν δύναται να επιτραπεί η υπαναχώρηση εκ της αγοράς στην περίπτωση όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσης. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η υπαναχώρηση και επιστροφή αντικειμένων

α) των οποίων έγινε χρήση και ανοίχθηκαν-τέθηκαν σε λειτουργία από τον πελάτη, ενώ δεν φέρουν κάποιο ελάττωμα,

β) των οποίων η κατασκευή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ειδικές και ιδιαίτερες τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και προτιμήσεις του πελάτη,

γ) των οποίων κατά την επιστροφή τους λείπουν τμήματα που τα αποτελούσαν

δ) των οποίων η συσκευασία και εν γένει μορφή έχει μερικώς ή ολικώς καταστραφεί.

Στην περίπτωση όπου ολοκληρωθεί η αποστολή των προϊόντων στο μέλος/πελάτη και δεν έχουν τηρηθεί κάποιοι από τους στην παρούσα αναφερόμενους όρους επιστροφής, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την επιστροφή των προϊόντων και τα προϊόντα αυτά θα επιστρέφονται στον πελάτη με δική του χρέωση. Από τη στιγμή που το αντικείμενο παραδίδεται στην κατοχή του πελάτη, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την αλλοίωση, δυσλειτουργία ή καταστροφή του.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τυχόν ελαττωματικά προϊόντα που θα παραδίδονται στους πελάτες της Εταιρείας, θα επιστρέφονται σε αυτήν μετά από σχετική επικοινωνία, σύμφωνα με τα αρ.354 επ. ΑΚ, τις διατάξεις του Ν. 2251/1994, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Συνίσταται, επομένως, από την Εταιρεία μας, όλοι οι πελάτες μας κατά την παραλαβή των προϊόντων τους είτε από σημείο παραλαβής της εταιρείας, είτε μετά την αποστολή τους στον πελάτη, ή τρίτο πρόσωπο αρμοδίως εξουσιοδοτημένο από αυτόν, να ελέγχουν προσεκτικά το ακέραιο της συσκευασίας καθώς και του εσωτερικού αυτής εμπορεύματος, καθώς και σε περίπτωση που διαπιστώσουν κάποια σχετική βλάβη ή τυχόν εμφανή ελαττώματα, να μας ενημερώσουν όσο το δυνατόν συντομότερο και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) ημερών.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία ευθύνεται για κάθε πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας που περιγράφει το αντικείμενο, την οποία φέρουν τα επιδοθέντα αντικείμενα, εφόσον αυτή διαπιστωθεί κατά την στιγμή της παράδοσης, και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) ημερών. Ο πελάτης, θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 5757109, είτε μέσω fax στο τηλέφωνο 210 5757109, είτε μέσω email στο orders@barkas.gr. Η Εταιρεία υποχρεούται να απαντήσει σχετικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή ενέργειας της επικοινωνίας και να ενημερώσει τον πελάτη για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Η διαδικασία περιλαμβάνει την επιστροφή του αντικειμένου με τον τρόπο και τα μέσα επιλογής του πελάτη που επιθυμεί την επιστροφή του προϊόντος. Τα προϊόντα που επιστρέφονται προς έλεγχο στα υποδειχθέντα από την Εταιρεία καταστήματα, θα πρέπει υποχρεωτικώς να βρίσκονται στην κατάσταση που κατέφθασαν στον πελάτη, καθώς και να περιλαμβάνουν κάθε άλλο αντικείμενο -περιφερειακό στοιχείο που αποτελεί τμήμα του συνόλου του αντικειμένου, καθώς και κάθε συνοδευτικό του αντικειμένου έντυπο.

Με την παραλαβή του επιστραφέντος ελαττωματικού προϊόντος από εκπρόσωπο της Εταιρείας μας, δρομολογείται ο ενδελεχής έλεγχος του για εξακρίβωση του ελαττώματος και την ακριβή αιτία. Η Εταιρεία υποχρεούται να επικοινωνήσει σχετικά με την επιστροφή και τα αποτελέσματα του ελέγχου του αντικειμένου με τον πελάτη, μέσω τηλεφώνου ή με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να τον/την ενημερώσει για την διαδικασία ελέγχου που θα ακολουθηθεί, την πιθανή επισκευή αυτού ή την αντικατάστασή του (εφόσον κριθεί ότι δεν επισκευάζεται) εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της επιστροφής του αντικειμένου σε εμάς. Κάθε τεχνικός έλεγχος ποιότητας και λειτουργίας του αντικειμένου θα δρομολογείται από την Εταιρεία χωρίς επιβάρυνση του πελάτη. Σε περίπτωση όπου κριθεί ότι για το σφάλμα ευθύνεται η Εταιρεία και το προϊόν είναι ελαττωματικό εξ αιτίας δικού μας σφάλματος, όποια επισκευή ή η αντικατάστασή του προϊόντος, καθώς και εκ νέου αποστολή του στον πελάτη θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Εταιρεία. Περεταίρω, σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη ανταλλακτικών ή έλλειψη αποθέματος του προς αντικατάστασιν του αντικειμένου, θα τελεσθεί για αυτά ειδική παραγγελία από την Εταιρεία προς τον κατασκευαστικό Οίκο και τους αντίστοιχους συνεργάτες της Εταιρείας μας. Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και η επισκευή ή ολική αντικατάσταση των προϊόντων. Τυχόν καθυστερήσεις ως προς την αποστολή των ανταλλακτικών που παρέχονται από τρίτους-συνεργάτες της επιχείρησης ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν βαρύνουν σε καμία περίπτωση την Εταιρεία, η οποία δε θα φέρει καμία περεταίρω οικονομική ή άλλη υποχρέωση έναντι του πελάτη.

Στη δυσμενή περίπτωση όπου υπάρξει καθυστέρηση τελικής επικοινωνίας περί επιστροφής του αντικειμένου στον πελάτη, διαστήματος μεγαλύτερου των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα παραλαβής και τελικού ελέγχου του δέματος από την Εταιρεία, η οποία δεν προκύπτει λόγω ανωτέρας βίας, τότε ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσεως και ακύρωσης της σύμβασης πωλήσεως και δύναται να αιτηθεί απευθυνόμενος στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας, την ολική επιστροφή των χρημάτων αξίας του αγορασθέντος αντικειμένου, χωρίς δικαίωμα διεκδίκησης της αξίας τυχόν μεταφορικών εξόδων που κατέβαλε για αυτό. Το αντικείμενο θα παραμείνει στην κατοχή της Εταιρείας, ή θα επιστραφεί σε αυτή (εφόσον είχε ήδη δρομολογηθεί η επιστροφή του πριν την καταχώρηση αιτήματος επιστροφής χρημάτων) και ο πελάτης θα λάβει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών το σύνολο της αξίας του αντικειμένου που είχε αγοράσει, με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί με την Εταιρεία.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εάν ο πελάτης επιθυμεί την ακύρωση κατοχυρωμένης παραγγελίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν έχει ακόμα αποσταλεί από την εταιρεία μας προς αυτόν, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών από τις 09:00 έως τις 15:00 Δευτέρα με Παρασκευή στο τηλέφωνο 210 5757109, είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο orders@barkas.gr άμεσα.

Σε περίπτωση που έχει δρομολογηθεί η αποστολή της παραγγελίας προς τον πελάτη, δίνεται η δυνατότητα επιστροφής αυτής με τον ίδιο ταχυμεταφορέα. Σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του προϊόντος θα καλύπτονται από τον πελάτη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή των χρημάτων της συνολικής αξίας των προϊόντων που αγόρασε, αυτή γίνεται μετά από προηγούμενη συνεννόηση, έγκριση και έλεγχο της κατάστασης στην οποία παραλάβαμε το επιστραφέν προϊόν. Απαραίτητο, επομένως, είναι να εγκριθεί, αρχικά, η επιστροφή του αγορασθέντος προϊόντος από την εταιρεία μας, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του πελάτη με το Τμήμα Πωλήσεων. Ύστερα, μετά την παραλαβή του προϊόντος από εκπρόσωπο της Εταιρείας μας, θα πραγματοποιείται έλεγχος της κατάστασης επιστροφής για πιθανές φθορές του προϊόντος, που δεν τυγχάνουν υπαιτιότητας μας, και έπειτα θα παρέχεται σχετική εντολή για καταβολή του χρηματικού ποσού αξίας του προϊόντος στον πελάτη, όπως αυτή αναφέρεται αναλυτικά στους Όρους Υπαναχώρησης της παρούσας. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται με το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης επέλεξε κατά την πραγματοποίηση της αρχικής αγοράς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε και θα ελέγξουμε τα προϊόντα. Στην περίπτωση που η αρχική αγορά πραγματοποιήθηκε με εντολή αντικαταβολής, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο ενδιαφερόμενος. Σημειώνεται ότι θα επιστρέφεται μόνο το χρηματικό ποσό που καλύπτει την αξία του εμπορεύματος και όχι η αξία που καλύπτει πιθανά έξοδα μεταφοράς, αντικαταβολής ή τραπεζικά έξοδα που κατέβαλε ο πελάτης.

Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής πριν την αποστολή της παραγγελίας στον πελάτη η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται διατραπεζικά σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης ή στον λογαριασμό που ο πελάτης επέλεξε κατά την πραγματοποίηση της αρχικής αγοράς, εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γραπτής ενημέρωσης περί της ακύρωσης.

Ακόμη, αν κατά την τέλεση της αγοράς χρησιμοποιήθηκε από τον πελάτη η δυνατότητα πληρωμής μέσω χρήσης πιστωτικής κάρτας, τότε η ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε. οφείλει να ενημερώσει σχετικά με την ακύρωση της συναλλαγής την υπεύθυνη για την έκδοση πληρωμής Τράπεζα εντός τεσσάρων (4) (λόγω ακύρωσης προ της αποστολής) και πέντε (5) (λόγω υπαναχώρησης) εργάσιμων ημερών, αντίστοιχα από την ημερομηνία που θα παραλάβει και θα ελέγξει τα προϊόντα. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει μέσω εκτέλεσης αντιλογισμού του ποσού από το ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας, βάσει της συνεργασίας και της ιδιαίτερης σύμβασης που έχει αυτή υπογράψει και συνομολογήσει με τον πελάτη. Μετά το πέρας της εκτέλεσης των ανωτέρω ενεργειών από την πλευρά της εταιρείας, η ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε. δε φέρει πλέον ουδεμία ευθύνη περί του χρόνου ή τρόπου εκτέλεσης της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.” δεσμεύεται ότι παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας της, πληροφορίες οι οποίες είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις, βρίσκονται σε άμεσο συσχετισμό με την ταυτότητα, τη λειτουργία και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας, και προβάλλονται στον διαδικτυακό της τόπο. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για την προσωρινή μη διαθεσιμότητα, δυσλειτουργία ή τεχνικά θέματα που τυχόν εμφανισθούν κατά την κοινή χρήση. Επιπλέον, όσον αφορά τις εκ σφάλματος καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να προβαίνει σε διόρθωση αυτών.

Η “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.” φέρει την ευθύνη συνεχούς ελέγχου της ποιότητας παροχής των πληροφοριών και των υπηρεσιών που προβάλλονται και παρέχονται μέσω του δικτυακού της τόπου. Σε κάθε περίπτωση, η εταιρεία δεν φέρει την αποκλειστική ευθύνη προφύλαξης των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας από κάθε είδους σφάλματα και ιούς που οφείλονται σε παρεμβάσεις τρίτων. Επιπλέον, δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ., που προκύπτει είτε από τη χρήση/αντιγραφή/φόρτωση (download), την πλοήγηση σε αυτή́ & τη χρήση των υπηρεσιών ή των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτή, είτε από γενική αλλοίωση του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου της ή από άλλες μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε αρχεία και πληροφορίες που διατίθενται μέσω της ιστοσελίδας. Επιπροσθέτως, οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας της “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.” θα πρέπει κατά την περιήγησή τους στο διαδίκτυο, ήτοι και κατά την περιήγησή τους στο διαδικτυακό τόπο της εταιρείας, να λαμβάνουν κάθε πρόσφορο μέτρο ασφαλείας από τυχόν κινδύνους που παρουσιάζονται κατά την κοινή χρήση του διαδικτύου (π.χ. να προστατεύουν την περιήγησή τους με πρόγραμμα προφύλαξης από ιούς).

Η χρήση που τελούν οι επισκέπτες της “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.”, θα πρέπει να ακολουθεί και να σέβεται τις προσταγές των κανόνων και των διατάξεων του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου, καθώς και κάθε σχετικής με τη χρήση ιστοσελίδων/εφαρμογών νομοθεσίας. Πιο συγκεκριμένα, θα πρέπει σε κάθε να απόσχουν από κάθε παράνομη και καταχρηστική δραστηριότητα κατά τη χρήση του διαδικτυακού τόπου της εταιρείας ή/και σε σχέση με αυτόν.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Τα στοιχεία που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα της “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.”, ήτοι το περιεχόμενο της παρούσης ιστοσελίδας (εικόνες, φωτογραφίες, κείμενα, υπηρεσίες, προγράμματα, πληροφορίες, δεδομένα κλπ.) καθώς και των παρεχόμενων, από αυτήν, υπηρεσιών προς τους χρήστες αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία και ανήκει στην σφαίρα δικαιωμάτων χρήσης της “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.” και προστατεύονται από τους κανόνες του ελληνικού, ευρωπαϊκού και διεθνούς δικαίου περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας και αθέμιτου ανταγωνισμού καθώς και κάθε άλλης σχετικής διάταξης, ενώ ανήκουν κατ’ αποκλειστικότητα στην εταιρεία ή στον εκάστοτε πνευματικό δημιουργό τους.

Σε κάθε περίπτωση, απαγορεύεται κάθε είδους αντιγραφή, αναπαραγωγή με οποιοδήποτε μέσο, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, παραγωγή νέων εργασιών με βάση το περιεχόμενο του παρόντος ιστοτόπου καθώς και η παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο των παραπάνω δεδομένων και υπηρεσιών. Ο σχεδιασμός ειδικών ονομάτων, εικόνων, λογοτύπων, διακριτικών γνωρισμάτων καθώς και η χρήση κάθε άλλου είδους που αποτελεί προϊόν των στοιχείων και των υπηρεσιών που παράγονται και αξιοποιούνται για την εξυπηρέτηση και την προώθηση της λειτουργίας της “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.”, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία αυτής. Η παροχή και η εμφάνιση των δεδομένων και υπηρεσιών προς τρίτους, δεν συνίσταται ούτε θα πρέπει να εκλαμβάνεται ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος καθολικής χρήσης τους, δεδομένου ότι προστατεύονται από τις διατάξεις περί εμπορικών σημάτων. Οι παραπάνω δραστηριότητες (μεμονωμένα ή συγκεντρωτικά) μπορεί να επιτρέπονται μόνο μετά από έγγραφη συναίνεση (άδεια) της εταιρείας.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Κατά την χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου και των υπηρεσιών της “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.”, οι χρήστες/επισκέπτες/πελάτες οφείλουν, συμφωνούν και αναλαμβάνουν να πράττουν κάθε δραστηριότητα σχετική με την ιστοσελίδα και τις υπηρεσίες της εταιρείας, με γνώμονα τους κανόνες που προβλέπονται εκ του νόμου, την καλή πίστη και τις αρχές των συναλλακτικών ηθών. Απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών του www.barkas.gr, η οποία αποσκοπεί στην αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή μετάδοση μέσω e-mail με κάθε άλλο τρόπο, περιεχομένου που είναι παράνομο και προσβλητικό, φέρει βλαβερές συνέπειες για τους παραλήπτες, αποτελεί απειλή, ενόχληση, συκοφάντηση ή δυσφήμιση κατά της “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.” και κατά παντός τρίτου (εταιρείας, οργανισμού ή προσώπου), ενσωματώνει ρατσιστικό περιεχόμενο καθώς και με κάθε τρόπο μπορεί να παραβιάσει τους κανόνες περί απορρήτου πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου. Ακολούθως, απαγορεύεται γενικώς κάθε δραστηριότητα/χρήση που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Ακόμη, απαγορεύεται ρητώς η αποστολή, δημοσίευση, προώθηση ή μετάδοση μέσω e-mail με κάθε άλλο τρόπο, καταστρατήγηση περιεχομένου που υπάγεται στις διατάξεις του νόμου που σχετίζονται με τα δικαιώματα περί ευρεσιτεχνίας, εμπορικού σήματος, εμπορικού μυστικού, πνευματικών δικαιωμάτων ή άλλων ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων τρίτων κάθε είδους. Άλλως και όλως επικουρικώς, Απαγορεύεται η με ή χωρίς βούληση μετάδοση και μεταφορά δεδομένων που παραβιάζουν τους κανόνες που επιβάλλονται από την ισχύουσα ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή νομοθεσία και των διατάξεων αυτής ή δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και τέλος οποιοδήποτε περιεχόμενο χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών καθώς και κάθε άλλου δικαιώματος που ανήκει στην αποκλειστική εξουσία οιουσδήποτε τρίτου προσώπου.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

Με τον παρόν κανονισμό όρων και προϋποθέσεων χρήσης της ιστοσελίδας της www.barkas.gr, παρέχεται στον επισκέπτη/χρήστη ένα περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης χρήσης και παρουσίασης του περιεχομένου και των υπηρεσιών της εταιρείας. Το εν λόγω δικαίωμα, επιτρέπει στον χρήστη την ελεύθερη χρήση του για προσωπικούς σκοπούς στο βαθμό που δεν βάλλεται ο παρόν κανονισμός καθώς και η εκάστοτε ισχύουσα εθνική, ευρωπαϊκή ή διεθνής νομοθεσία. Εν προκειμένω, το περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης (άδεια), χρήσης και παρουσίασης του περιεχομένου της “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.” αποτελεί ένα αμεταβίβαστο, προσωπικό και μη αποκλειστικό περιορισμένο δικαίωμα, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποτελεί μεταβίβαση των στοιχείων και των τίτλων της ιστοσελίδας ή/και της εταιρείας. Η “ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε.” διατηρεί όλα τα δικαιώματα που προκύπτουν βάσει των νόμων περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας τα οποία δεν παραχωρούνται στον χρήστη/επισκέπτη, εκτός και αν υπάρξει αντίθετη συμφωνία μεταξύ του χρήστη/επισκέπτη και της εταιρείας. Όλα τα στοιχεία και δεδομένα που προκύπτουν/παρουσιάζονται από την παρούσα ιστοσελίδα καθώς και από τις υπηρεσίες της εταιρείας περιορίζονται. Πιο συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται (α) η χρήση ή η αναπαράσταση δυνατοτήτων του λογισμικού ξεχωριστά, (β) η δημοσίευση, αντιγραφή, μίσθωση, εκμίσθωση ή δανεισμός του λογισμικού, (γ) η μεταβίβαση του λογισμικού (εκτός εάν επιτρέπεται από την παρούσα σύμβαση), (δ) η παράβλεψη τυχόν τεχνικών περιορισμών ή περιορισμών του λογισμικού, (ε) η αποσυμπίληση, ανακατασκευή του πηγαίου κώδικα ή ανακατασκευή του αντικειμενικού κώδικα ή προσπάθεια προς αυτήν την κατεύθυνση καθώς και (στ) κάθε άλλη τροποποίηση των στοιχείων και δεδομένων της ιστοσελίδας. Σε κάθε περίπτωση οι χρήστες υποχρεούνται να διατηρούν κάθε στοιχείο ή αντίγραφο που παραχωρείται/παρουσιάζεται από την εταιρεία στην μορφή την οποία αυτό παρέχεται και να σέβεται κάθε στοιχείο που σχετίζεται με τα πνευματικά και ιδιοκτησιακά δικαιώματα της εταιρείας. Τέλος, απαγορεύεται ρητώς η διενέργεια οιασδήποτε πράξης η οποία αποσκοπεί στην αξιοποίηση των στοιχείων, του περιεχομένου και των υπηρεσιών της Εταιρείας, για οποιονδήποτε δημόσιο ή εμπορικό σκοπό που αντίκειται στη συμφωνηθείσα με την Εταιρεία χρήση.