Επιστροφές

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

Εάν για οποιοδήποτε λόγο ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή ή την αλλαγή ενός προϊόντος της εταιρείας μας, καθίσταται απαραίτητη η προηγούμενη επικοινωνία του με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας  από τις 09:00 έως τις 15:00 Δευτέρα με Παρασκευή στο τηλέφωνο 210-9249840, είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο orders@barkas.gr.

Τα έξοδα επιστροφής προϊόντων για λόγους που δεν φέρει την ευθύνη η Εταιρεία μας βαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.

Τα προϊόντα θα πρέπει να αποστέλλονται  σε μία εκ των διευθύνσεων που θα υποδειχθεί στον πελάτη μετά από επικοινωνία με τη διεύθυνση της Εταιρείας:

  • Αθήνα Αττικής, οδός Μενεκράτους, αριθμ. 36, T.K. 116 36
  • Πειραιάς Αττικής, οδός Ηρώων Πολυτεχνείου, αριθμ. 17, Τ.Κ. 18532
  • Κορυδαλλός Αττικής, οδός Αθηνάς, αριθμ. 7, Τ.Κ. 18120
  • Περιστέρι Αττικής, οδός Πελασγίας, αριθμ. 19, Τ.Κ. 12136
  • Παγκράτι Αττικής, οδός Υμηττού, αριθμ. 89, Τ.Κ. 11633
  • Καβάλα, οδός Ύδρας, αριθμ. 7, Τ.Κ. 65302

ΟΡΟΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ

ΓΕΝΙΚΑ – ΑΝΕΥ ΑΙΤΙΑΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ

Ο χρήστης/μέλος/πελάτης διατηρεί το δικαίωμα υπαναχώρησης από τη σύμβαση πώλησης, άνευ αιτίας. Πιο συγκεκριμένα, σε περίπτωση που ο πελάτης λιανικής επιθυμεί την επιστροφή ή την αλλαγή ενός προϊόντος (υπαναχώρηση), αυτή θα πρέπει να αιτηθεί εγγράφως μέσω εντύπου υπαναχώρησης (όπως αυτό παρέχεται εδώ) και θα δρομολογηθεί εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της εκάστοτε παραγγελίας από τον πελάτη ή από υποδεικνυόμενο εξ αυτού πρόσωπο (αρ.3ε Ν.2251/1994). Η Εταιρεία, μετά την γνωστοποίηση της υπαναχώρησης Όταν πρόκειται για παραγγελίες μεγάλου μεγέθους-πολλών προϊόντων, τότε ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας ξεκινάει από την ημερομηνία παράδοσης και του τελευταίου προϊόντος που εντάσσεται στην αυτή παραγγελία, ενώ όταν πρόκειται για παραγγελίες που ενέχουν μονιμότητα, για τις οποίες έχει δοθεί εντολή να πραγματοποιούνται ανά τακτά διαστήματα, τότε η ανωτέρω αναφερόμενη προθεσμία εκκινείται από την ημερομηνία παράδοσης του πρώτου δέματος. Η επιστροφή προϊόντων στην εταιρεία θα γίνεται πάντοτε μετά από προηγούμενη συνεννόηση με το Τμήμα Πωλήσεων της Εταιρείας μας. Το προϊόν θα πρέπει, υποχρεωτικά, να φέρει όλα τα εξαρτήματα και παρελκόμενα που το συνόδευαν κατά την παραλαβή του από τον πελάτη και να είναι προσεκτικά συσκευασμένο, έτσι ώστε να μη δημιουργηθούν φθορές κατά την επιστροφή, είτε στο προϊόν, είτε την συσκευασία. Ακόμη, κάθε πακέτο επιστροφής θα πρέπει να συνοδεύεται από το παραστατικό λιανικής πώλησης ή το σχετικό τιμολόγιο. Η δαπάνη επιστροφής του προϊόντος προς την Εταιρεία σε περίπτωση υπαναχώρησης, καλύπτεται αποκλειστικά από τον πελάτη και μέσω της εταιρείας courier που θα υποδειχθεί από την Εταιρεία.

Δεν δύναται να επιτραπεί η υπαναχώρηση εκ της αγοράς στην περίπτωση όπου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις της παρούσης. Συγκεκριμένα, δεν επιτρέπεται η υπαναχώρηση και επιστροφή αντικειμένων

α) των οποίων έγινε χρήση και ανοίχθηκαν-τέθηκαν σε λειτουργία από τον πελάτη, ενώ δεν φέρουν κάποιο ελάττωμα,

β) των οποίων η κατασκευή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις ειδικές και ιδιαίτερες τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και προτιμήσεις του πελάτη,

γ) των οποίων κατά την επιστροφή τους λείπουν τμήματα που τα αποτελούσαν

δ) των οποίων η συσκευασία και εν γένει μορφή έχει μερικώς ή ολικώς καταστραφεί.

Στην περίπτωση όπου ολοκληρωθεί η αποστολή των προϊόντων στο μέλος/πελάτη και δεν έχουν τηρηθεί κάποιοι από τους στην παρούσα αναφερόμενους όρους επιστροφής, η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να μην αποδεχτεί την επιστροφή των προϊόντων και τα προϊόντα αυτά θα επιστρέφονται στον πελάτη με δική του χρέωση. Από τη στιγμή που το αντικείμενο παραδίδεται στην κατοχή του πελάτη, η Εταιρεία ουδεμία ευθύνη φέρει για την αλλοίωση, δυσλειτουργία ή καταστροφή του.

ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Τυχόν ελαττωματικά προϊόντα που θα παραδίδονται στους πελάτες της Εταιρείας, θα επιστρέφονται σε αυτήν μετά από σχετική επικοινωνία, σύμφωνα με τα αρ.354 επ. ΑΚ, τις διατάξεις του Ν. 2251/1994, καθώς και κάθε άλλη σχετική διάταξη της ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Συνίσταται, επομένως, από την Εταιρεία μας, όλοι οι πελάτες μας κατά την παραλαβή των προϊόντων τους είτε από σημείο παραλαβής της εταιρείας, είτε μετά την αποστολή τους στον πελάτη, ή τρίτο πρόσωπο αρμοδίως εξουσιοδοτημένο από αυτόν, να ελέγχουν προσεκτικά το ακέραιο της συσκευασίας καθώς και του εσωτερικού αυτής εμπορεύματος, καθώς και σε περίπτωση που διαπιστώσουν κάποια σχετική βλάβη ή τυχόν εμφανή ελαττώματα, να μας ενημερώσουν όσο το δυνατόν συντομότερο και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) ημερών.

Πιο συγκεκριμένα, η Εταιρεία ευθύνεται για κάθε πραγματικό ελάττωμα ή έλλειψη συνομολογημένης ιδιότητας που περιγράφει το αντικείμενο, την οποία φέρουν τα επιδοθέντα αντικείμενα, εφόσον αυτή διαπιστωθεί κατά την στιγμή της παράδοσης, και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) ημερών. Ο πελάτης, θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσει με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας είτε μέσω τηλεφώνου στο 210 9249840, είτε μέσω email στο orders@barkas.gr. Η Εταιρεία υποχρεούται να απαντήσει σχετικά εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή ενέργειας της επικοινωνίας και να ενημερώσει τον πελάτη για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί. Η διαδικασία περιλαμβάνει την επιστροφή του αντικειμένου με τον τρόπο και τα μέσα επιλογής του πελάτη που επιθυμεί την επιστροφή του προϊόντος. Τα προϊόντα που επιστρέφονται προς έλεγχο στα υποδειχθέντα από την Εταιρεία καταστήματα, θα πρέπει υποχρεωτικώς να βρίσκονται στην κατάσταση που κατέφθασαν στον πελάτη, καθώς και να περιλαμβάνουν κάθε άλλο αντικείμενο -περιφερειακό στοιχείο που αποτελεί τμήμα του συνόλου του αντικειμένου, καθώς και κάθε συνοδευτικό του αντικειμένου έντυπο.

Με την παραλαβή του επιστραφέντος ελαττωματικού προϊόντος από εκπρόσωπο της Εταιρείας μας, δρομολογείται ο ενδελεχής έλεγχος του για εξακρίβωση του ελαττώματος και την ακριβή αιτία. Η Εταιρεία υποχρεούται να επικοινωνήσει σχετικά με την επιστροφή και τα αποτελέσματα του ελέγχου του αντικειμένου με τον πελάτη, μέσω τηλεφώνου ή με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, προκειμένου να τον/την ενημερώσει για την διαδικασία ελέγχου που θα ακολουθηθεί, την πιθανή επισκευή αυτού ή την αντικατάστασή του (εφόσον κριθεί ότι δεν επισκευάζεται) εντός οκτώ (8) εργάσιμων ημερών από τη στιγμή της επιστροφής του αντικειμένου σε εμάς. Κάθε τεχνικός έλεγχος ποιότητας και λειτουργίας του αντικειμένου θα δρομολογείται από την Εταιρεία χωρίς επιβάρυνση του πελάτη.  Σε περίπτωση όπου κριθεί ότι για το σφάλμα ευθύνεται η Εταιρεία και το προϊόν είναι ελαττωματικό εξ αιτίας δικού μας σφάλματος, όποια επισκευή ή η αντικατάστασή του προϊόντος, καθώς και εκ νέου αποστολή του στον πελάτη θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από την Εταιρεία. Περεταίρω, σε περίπτωση που υπάρχει έλλειψη ανταλλακτικών ή έλλειψη αποθέματος του προς αντικατάστασιν του αντικειμένου, θα τελεσθεί για αυτά ειδική παραγγελία από την Εταιρεία προς τον κατασκευαστικό Οίκο και τους αντίστοιχους συνεργάτες της Εταιρείας μας. Απόλυτη προτεραιότητα αποτελεί η ταχύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και η επισκευή ή ολική αντικατάσταση των προϊόντων. Τυχόν καθυστερήσεις ως προς την αποστολή των ανταλλακτικών που παρέχονται από τρίτους-συνεργάτες της επιχείρησης ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν βαρύνουν σε καμία περίπτωση την Εταιρεία, η οποία δε θα φέρει καμία περεταίρω οικονομική ή άλλη υποχρέωση έναντι του πελάτη.

Στη δυσμενή περίπτωση όπου υπάρξει καθυστέρηση τελικής επικοινωνίας περί επιστροφής του αντικειμένου στον πελάτη, διαστήματος μεγαλύτερου των τριάντα (30) ημερών από την ημέρα παραλαβής και τελικού ελέγχου του δέματος από την Εταιρεία, η οποία δεν προκύπτει λόγω ανωτέρας βίας, τότε ο πελάτης διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς λύσεως και ακύρωσης της σύμβασης πωλήσεως και δύναται να αιτηθεί απευθυνόμενος στο Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών της Εταιρείας, την ολική επιστροφή των χρημάτων αξίας του αγορασθέντος αντικειμένου, χωρίς δικαίωμα διεκδίκησης της αξίας τυχόν μεταφορικών εξόδων που κατέβαλε για αυτό. Το αντικείμενο θα παραμείνει στην κατοχή της Εταιρείας, ή θα επιστραφεί σε αυτή (εφόσον είχε ήδη δρομολογηθεί η επιστροφή του πριν την καταχώρηση αιτήματος επιστροφής χρημάτων) και ο πελάτης θα λάβει εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών το σύνολο της αξίας του αντικειμένου που είχε αγοράσει, με τον τρόπο που θα συμφωνηθεί με την Εταιρεία.

ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Εάν ο πελάτης επιθυμεί την ακύρωση κατοχυρωμένης παραγγελίας, η οποία σε κάθε περίπτωση δεν έχει ακόμα αποσταλεί από την εταιρεία μας προς αυτόν, θα πρέπει να επικοινωνήσει με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών  από τις 09:00 έως τις 15:00 Δευτέρα με Παρασκευή στο τηλέφωνο 210 9249840, είτε με την αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) στο orders@barkas.gr άμεσα.

Σε περίπτωση που έχει δρομολογηθεί η αποστολή της παραγγελίας προς τον πελάτη, δίνεται η δυνατότητα επιστροφής αυτής με τον ίδιο ταχυμεταφορέα. Σε αυτήν την περίπτωση τα έξοδα αποστολής και επιστροφής του προϊόντος θα καλύπτονται από τον πελάτη.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση που ο πελάτης επιθυμεί την επιστροφή των χρημάτων της συνολικής αξίας των προϊόντων που αγόρασε, αυτή γίνεται μετά από προηγούμενη συνεννόηση, έγκριση και έλεγχο της κατάστασης στην οποία παραλάβαμε το επιστραφέν προϊόν. Απαραίτητο, επομένως, είναι να εγκριθεί, αρχικά, η επιστροφή του αγορασθέντος προϊόντος από την εταιρεία μας, ύστερα από τηλεφωνική επικοινωνία του πελάτη με το Τμήμα Πωλήσεων. Ύστερα, μετά την παραλαβή του προϊόντος από εκπρόσωπο της  Εταιρείας μας, θα πραγματοποιείται έλεγχος της κατάστασης επιστροφής για πιθανές φθορές του προϊόντος, που δεν τυγχάνουν υπαιτιότητας μας, και έπειτα θα παρέχεται σχετική εντολή για καταβολή του χρηματικού ποσού αξίας του προϊόντος στον πελάτη, όπως αυτή αναφέρεται αναλυτικά στους Όρους Υπαναχώρησης της παρούσας. Η επιστροφή  των χρημάτων θα γίνεται με το ίδιο μέσο πληρωμής που ο πελάτης επέλεξε κατά την πραγματοποίηση της αρχικής αγοράς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία που θα παραλάβουμε και θα ελέγξουμε τα προϊόντα. Στην περίπτωση που η αρχική αγορά πραγματοποιήθηκε με εντολή αντικαταβολής, η επιστροφή των χρημάτων θα γίνεται μέσω τραπεζικής κατάθεσης σε λογαριασμό που θα μας υποδείξει ο ενδιαφερόμενος. Σημειώνεται ότι θα επιστρέφεται μόνο το χρηματικό ποσό που καλύπτει την αξία του εμπορεύματος και όχι η αξία που καλύπτει πιθανά έξοδα μεταφοράς, αντικαταβολής ή τραπεζικά έξοδα που κατέβαλε ο πελάτης.

Σε περίπτωση ακύρωσης της συναλλαγής πριν την αποστολή της παραγγελίας στον πελάτη η επιστροφή  των χρημάτων θα γίνεται διατραπεζικά σε λογαριασμό που θα υποδείξει ο πελάτης ή στον λογαριασμό που ο πελάτης επέλεξε κατά την πραγματοποίηση της αρχικής αγοράς, εντός τεσσάρων (4) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία γραπτής ενημέρωσης περί της ακύρωσης.

Ακόμη, αν κατά την τέλεση της αγοράς χρησιμοποιήθηκε από τον πελάτη η δυνατότητα πληρωμής μέσω χρήσης πιστωτικής κάρτας, τότε η ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε. οφείλει να ενημερώσει σχετικά με την ακύρωση της συναλλαγής την υπεύθυνη για την έκδοση πληρωμής Τράπεζα εντός τεσσάρων (4) (λόγω ακύρωσης προ της αποστολής) και πέντε (5) (λόγω υπαναχώρησης) εργάσιμων ημερών, αντίστοιχα  από την ημερομηνία που θα παραλάβει και θα ελέγξει τα προϊόντα. Η επιστροφή των χρημάτων θα γίνει μέσω εκτέλεσης αντιλογισμού του ποσού από το ασφαλές περιβάλλον της Τράπεζας, βάσει της συνεργασίας και της ιδιαίτερης σύμβασης που έχει αυτή υπογράψει και συνομολογήσει με τον πελάτη. Μετά το πέρας της εκτέλεσης των ανωτέρω ενεργειών από την πλευρά της εταιρείας, η ΑΦΟΙ ΜΠΑΡΚΑ Α.Ε.Β.Ε. δε φέρει πλέον ουδεμία ευθύνη περί του χρόνου ή τρόπου εκτέλεσης της διαδικασίας επιστροφής των χρημάτων.